jan 112010
 

2.    Titel kopen in Harderwijk
Bron: Bijdragen Mededelingen Gelre Deel LIX, blz. 199 Mr. A.P. van Schilfgaarde “Een promotie te Harderwijk”; idem deel LXXI blz. 101 , R.E.O. Ekkart “Promoveren in Harderwijk”;  idem deel LXXXVI, blz.  35  Saskia Stegeman “Eendagspromoties in Harderwijk”.

Bij de  onderzoeken van Mr. A.P. Van Schilfgaarde in het archief van de familie Hackfort van Ter Horst stuitte hij op brieven geschreven in november 1809 waarin G. W. J. van Lamsweerde als intendantge¬neraal van koning Lodewijk Napoleon en directeur-generaal van de posterijen zijn neef O. G. W. J. Hackfort tot ter Horst berichtte dat een Harderwijkse titel ook zonder studie verkregen kon worden. Oom van Lamsweerde wees zijn neef, die het later nog ver zou brengen, op deze mogelijkheid in onderstaande brief.

“dat het Zijne Majesteit stellig voornemen is, om U.W.Geb. bij de organisatie der regterlijke magt in het departementaal gerechtshof te plaatsen, dat te Arnhem resideeren zal. Z. Mt weet wel, dat U.W.G. niet gegradueert zijt, maar weet te¬vens, dat U.W.Geb. de noodige studiën gedaan hebt. Ik vinde mij dan verder gequalificeert om U.W.G. den raad te geeven om U onverwijld van een Doctorale Bul te voorzien. Toen mij deze commissie werd opgedragen, onderzogt ik daadelijk, hoe die te krijgen zoude zijn, als be¬grijpende dat U.W.G. zig niet nae de accademie konde begeeven, en aldaar promoveeren. Men zeyde mij, dat de Heer Stoffenberg eene doctoraale Bul present heeft gekreegen, sonder dat hij een woord latijn verstaat, welk present men in zulk een val reciproceert, met een present van een zak guldens aan de bibliotheek der academie.”

Negen dagen later schreef oom van Lamsweerde aan zijn neef.

“Op het moment komt den heer van Spaen van Billioen (curator van de academie van 1802-1811) bij mij, zeggende een brief van de heer curator de Vries van Harder¬wijk ontfangen te hebben die meld, dat den Senaat zeer genegen is om aan mijne begeerte en Uw verlangen te voldoen, zoo dat U.W.G. in twee à drie daagen den bul kunt krijgen.”

Het bestuur van de Universiteit van Harderwijk leek niet echt gerust op het feit dat iemand zo gemakkelijk tegen betaling kon promoveren. De brief vervolgde derhalve met

” Het zoude den heer de Vries egter ten hoogsten aangenaam zijn dat U.W.G. bij hem quam, hem uwe omstandigheden van studie, uwen be¬kleeden post, en begeerte, om op een der Geldersche academien gegradueert te zijn te kennen gaf, en hem alsoo om eene doctorale bul versogt. De zaak had alsoo meer scheyn, en de conversatie als dan met U.W.G. gehouden, konde als dan als een zoort van examen passeeren, hij konde dan in den Senaat beweeren, dat hij bij ondervinding wist, dat U.W.G. de noodige bequaamheyd had.”

Alles ging kennelijk als verwacht en snel bovendien want binnen drie weken na het initiatief dat oom had ontplooid kwam er al een bedankbrief uit Harderwijk

“voor het geschenk van zes honderd guldens aan den Akademischen Bibliotheek, hetwelk door den aankoop van on¬derscheidene boeken eene steeds duurzame en aangename herinnering zal opleveren der goedgun¬stigheid van U Hoog Wel Geb. voor deze Hooge School.”